Dikt Maj 2017

Hem --> Månadens dikt maj

Klagevisa över denna torra och kalla vår

Av Lars Wivallius 1642.


Text är tillgänglig under licensen Creative Commons Erkännande-Dela Lika;

Klage-Wijsa Öfwer

Thenna torra och kalla Wååhr

En torr och kall vår gör sommaren kort

och vintrens föda fördriver.

Gud hjälpe, som rår, si våren går bort

och liten glädje oss giver.

Sol varma, förbarma!

Hos vädret torrt

nu kölden sommaren river.


Gott majeregn giv, lät dugga tätt ner,

lät varm dagg örterna fukta!

Oss torkan bortdriv, lät frostet ej mer

de späda blomsteren tukta!

Var nådig, var rådig!

För dem jag ber,

som Herran tjäna och frukta.


Lät väderet kollt och torkan oblid

ej tvinga rosorna röda,

lät åkeren stolt ej läggjas så nid,

att han ej bondan kan föda!

Bevara från fara

i allan tid

den späda jordenes gröda!


Lät himmelens port utvidga sin gång,

hjälp molnen högre uppstiga,

lät höra oss fort skön näktergals sång,

som kölden tvingar att tiga!

Lät sjunga de unga

med stämmor mång!

Lät barnen dansa och niga!


Lät dansa å rad folk, stora och små,

lät färla sommarens färlor!

På blomster och blad lät tillra och stå

de våta himmelska pärlor!

Lät kvittra, lät tittra

steglitsor små,

hos granna svenska sädsärlor!


Giv glädje och tröst, lät lärkjan ej dö,

lät leva sommarens svala!

Hugsvala vart bröst på Sveriges ö,

som nu mån sorgeligt tala!

Giv sommar, giv blommer,

giv gott grönt hö,

lät göken ropa och gala!


Mot gryningen blek, mot dagningen blid,

när natt och dag sig åtskilja,

lät höras mång lek om sommarens tid,

djur dansa, spela och gilja!

I strömmer ej glömmer

mång lax, mång id,

mång fisk tå hava sin vilja!


Gör dagen oss lång, gör natten oss klar,

lät duggregn varma nerfalla

och locka till sång den fågel som har

tyst varit vinteren kalla!

Lät klinga, lät springa

mångt hjon, mångt par,

lät fröjdas människor alla!


Gack fruktbar oss upp, gack fruktbar oss ner

och hälsa byar och städer!

Mång åkermans kropp tå gläder sig mer,

som går i tunna linkläder.

I dalar trast talar

och mång mun ler

och mång trumpetare kväder.


Ja, ljuvliga sol, tu fattig mans vän,

som titt sken ingom villt spara,

lys uppå vårt bol med sommar igen,

lät köld och torka bortfara!

Nu längta, nu trängta

kvinnor och män

att gå i solskinet klara.


Gör sorgen oss kort, bliv åkermans vän,

lät grönska skogar och dalar,

driv torkan oss bort, giv vätskan, som än

mång bondes hjärta hugsvalar!

Lät sjunga mång tunga

om fröjd igen,

som nu bedröveligt talar!


Lät skogen stå grön, lät jorden få fukt,

se till, att oss intet trängjer,

lät fläkta en skön och härlig en lukt

av skogar, åkrar och ängjer!

Lät kransas, lät dansas

med fröjd och tukt,

lät bäddas brokota sänger!


Lät gräset bli blött och blomsteren skön,

lät dansa lilla lekatten,

lät fläkta oss sött vitt ut uppå sjön,

lät skönt vär blåsa på hatten!

På ängen giv sängen

i gräset grön

åt dem, som färdas om natten!


Lät ämbetsmän få rätt bruka sin hand

och trygg på resa sig giva,

lät köpmänner gå till vatten och land,

tit de helst handelen driva!

Av rosor och kosor

ibland all stand

lät mången fröjdefull bliva!


Lät dagen bli varm! Mång herde tå står

i mång grön, lustigan skugga

och rester sin arm åt getter och får.

På bär och äpplen lät tugga!

Från plogen åt skogen,

så vitt han når,

lät oxen titta och glugga!


Släpp boskapen vall, lös oxen ur bås,

driv fä och fänat åt skogen!

Lät öken få stall in under Guds lås,

lät bonden glädjas vid plogen!

Höst mustig gör lustig,

lät säden fås

av åkren ymnig och mogen!


Lät grönskas hans får, lät blomstras hans äng,

hjälp fylla bingarna blotta!

När bonden själv rår, får krigsman ock säng

att vila lemmarna trötta.

Still vreden, giv freden!

Mång piga, mång dräng

tå glädjas över all måtta.


På blomster och löv lät stimma de bi,

som draga honungen söta!

Men luften blir döv av buller och skri,

där sig två krigshärar möta.

Still vreden, giv freden,

Gud statt oss bi,

som bäst kan fienden stöta!


Tu råder om krig, tu råder om allt,

tu rår om himmelens fäste.

Ty vill jag ock tig allt hava befallt.

Hjälp oss till fot och till häste!

Gör frodigt, frimodigt,

vad nu är kalt!

Tu vest allena vårt bäste.


Vi have, o Gud, tig syndat emot,

förlåt oss bristerna svåra!

Vi vele titt bud med bättring och bot

nu följa dagarna våra.

Lät falla med alla

tin vredes hot,

och dämp allt, vad oss kan dåra!


Dämp vällusten ner, tin gåvor oss lär

alltid rätt nyttja och bruka!

Och äntlig jag ber, hjälp deras besvär,

som tuktigt sina bord duka

och hjälpa, ej stjälpa

den hand, som bär

en tom och söndrigan kruka!


Giv dem ett gott år, dem lyse tin sol,

som årsens tider vet dela,

dem månen ock gå, i år som i fjol,

att ny och nedan ej fela!

De andra lät vandra

till tomma bol,

som aldrig hjälpa sjukt hela!